За нас

Кои сме ние

Друштво за трговија, консалтинг, услуги и управување ВЕЛ-ДОМ ДООЕЛ Велес, е лиценцирана фирма со претежна дејност за управуање и одржување со станбено-деловни објекти со седиште во Велес, со цел да им овозможиме на сите
сопственици на посебни станбени единици кои имаат интерес, да имаат директна соработка со нас и да создадеме подобри услови на домување во рамките на колективните станбени згради.

Ефикасност
100%
Точност
100%
посвентеност
100%
Play Video

СЕРТИФИКАТИ

Последни новости

ЛОКАЦИЈА