Работни односи

Што се однесува на Законот за работни односи исто така Ви нудиме помош при изработка на актите кои произлегуваат од истиот: Договори за вработување, волонтерски договори, договори за дело, Решенија за јубилејни награди, Решение за годишни одмори, Решенија за изрекување санкција, Спогодба за раскинување на договор за вработување, Анекс договори за вработување, Одлуки со отказен рок, без отказен рок итн. Исто така, изготвуваме и процена на загрозеност од природни непогоди и други несреќи, План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи и Правилник за заштита од пожари и ексползии.