Застапување пред осигурителни компании

Кога сме кај правата кои произлегуваат од осигурителните компании би сакале да напоменеме дека обезбедуваме целосна правна помош од поднесување пријава за штета, состав на оштетно побарување, тужба за надомест на штета за сите видови на премии : несреќа при работа, сообраќајна незгода, осигурување од пожар, осигурување на градежен објект, осигурување на ствари-покуќнина, осигурување од земјотрес, осигурување од провална кражба и разбојништво, осигрување на стакла итн.