Општа управна постапка

По однос на постапките кои произлегуваат од Законот за општата управна постапка обезбедуваме целосна правна помош од поднесување на барање до окончување на постапката, односно заштита на правата и правните интереси на Вас како физичко или правно лице пред органите на државната управа, министерствата, организациите утврдени со закон, другите државни органи, правните и физичките лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, како и органите на општината, на градот Велес и општините во градот Велес, кога во вршењето на своите законски надлежности, постапуваат, решаваат и преземаат други управни дејствија во управни работи.