Облигациони односи

Во делот на облигационите односи ДПТУУК ВЕЛ-ДОМ – Велес, нуди заштита на сите права кои произлегуваат од него како и укажувања за обврските на засегнатите страни. Во таа смисла нудиме заштита на имотните права, личните права како што се правата на живот, телесно и душевно здравје, чест, углед, достоинство, лично име, приватност на личниот и семејниот живот, слобода, интелектуално творештво и други лични права, изработка на комерцијални договори, наплата на побарувања и слично.