Јавни набавки

Тимот на ВЕЛ-ДОМ има богато искуство во областа на јавните набавки и во двата дела што го регулира законот и тоа каде како договорни органи се јавуваат државните институции така и по однос на економските оператори каде се јавуваат прептријатијата.
Во однос на договорните органи нудиме правна помош при спроведување на целосната постапка од донесување на одлука за спроведување на јавна набавка до склучување на договор со економски оператор, како и спремање на одговор на жалба по предметна постапка доколку се јави потреба.

Што се однесува за eкономските оператори ДПТУУК ВЕЛ-ДОМ ја спрема и ја обезбедува целосната документација: лична состојба, постапка за издавање сертификати за стандардизација и акредитација пред поднесување на понудата, потполнување на техничката спецификација со ваша консултација по однос на цените на конкретната услуга, стока/и, работи. Изготвување на жалба по донесена Одлука за избор, состав на тужба пред Управен суд по предметната постапка како и жалба до Виш Управен суд.