Кои сме ние?

Друштво за трговија, консалтинг, услуги и управување. ВЕЛ-ДОМ ДООЕЛ – Велес, е лиценцирана фирма за управуање и одржување со станбено-деловни објекти со седиште во Велес, со цел да им овозможиме на сите Сопственици на посебни станбени единици кои имаат интерес, да имаат директна соработка со нас и да создадеме подобри услови на домуввање во рамките на колективните станбени згради.

Зошто ви е потребна фирма управител?

Нечист влез, скршени прозорци и поцрнети зидови на скалите, нефункционален лифт, темни ходници, разрушена фасада….  Сето ова е наше секојдневие што не притиска, ни ја загрозува безбедноста и ни го нарушува здравјето. Причината за ваквата состојба е лошото управување со станбените згради, или поточно, неуправувањето со заедничката сопственост.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *