ШТО РАБОТИ УПРАВИТЕЛОТ ?

Управителот се грижи за реализација на одлуките донесени на Собирот на станари, за тековно и инвестиционо одржување на зградата, подготвува План за одржување на зградата, подготвува пресметка на трошоците на зградата, ги прима уплатите и врши исплати врз основа на договорени обврски, води евиденција на плаќањата на трошоците, ја застапува Заедницата на сопственици пред трети лица и во правниот промет, поведува постапка пред надлежни органи во случај на неплаќање на износот за Редовниот и Резервниот фонд на зградата, склучува договори за тековно одржување на зградата, редовно ги известува станарите за преземените активности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *