ВАЖНО

ВАЖНО:

Ако меѓу сопствениците не дојде до согласност, односно ако некој од нив не се согласи со потребата за поправки или преправки, тогаш решение ќе донесе надлежниот суд по предлог на заинтересираниот  сопственик. Судот ќе одлучи во вонпарнична постапка дали да се извршат тие поправки или преправки, како и за размерот во кој сопствениците ќе ги намират трошоците.

 

Кои се начините за управување згради ?

Законодавецот има предвид дека соседите можат најдобро да се договорат меѓу себе и да  воспостават најефикасен начин за остварување на своите заеднички цели и интереси. Затоа, дадени сер две можности за управување со заедничката сопственост, и тоа преку:

  • Заедница на сопственици или
  • Управител.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *