Функционална анализа – систематизација на работни места

ДПТУУК ВЕЛ-ДОМ – Велес, Ви стои на располагање по однос на доследна примена на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор и сите останати подзаконски акти. Спроведување постапка за оценка на вработените, спроведување дисциплинска постапка, изработка на акти за систематизација изработка на годишен план за вработувања како и спроведување на функционална анализа врз основа на методологијата.